PRZEMEX Lublin

Współczesne przedsiębiorstwa, aby utrzymać czystość i porządek w swoich biurach, zakładach pracy oraz miejscach publicznych, często decydują się na współpracę z firmami sprzątającymi. Pracownicy firm sprzątających, choć zobowiązani do przestrzegania zasad BHP, muszą również być świadomi potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wyniknąć z ich działań dla osób postronnych. Biorą oni pełną odpowiedzialność za to, aby ich działania nie stwarzały zagrożenia dla nich samych i osób spoza zespołu.

Zatem, jakie są obowiązki firmy sprzątającej w zakresie bezpieczeństwa? W niniejszym artykule przeanalizujemy to szczegółowo, uwzględniając konkretne przykłady. Zapraszamy do zgłębienia tematu!

Obowiązki pracowników firm sprzątających w zakresie BHP

Pracownicy firm sprzątających, w trakcie wykonywania swoich obowiązków, muszą być zaznajomieni z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich obowiązki w zakresie BHP obejmują przede wszystkim skrupulatne przestrzeganie procedur i wytycznych określonych przez firmę oraz obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto, pracownicy muszą być świadomi potencjalnych zagrożeń, dlatego należy udzielać im stosownych szkoleń i regularnie odświeżać tę wiedzę. Istnieje także odgórnie nałożony obowiązek zgłaszania wszelkich incydentów i sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie zarówno dla pracowników, jak i osób postronnych.

Uwaga, mokra podłoga…, czyli o bezpieczeństwie podczas mycia podłóg

W trakcie mycia podłóg praca pracowników firm sprzątających jest często związana z koniecznością poruszania się po wilgotnych powierzchniach. Aby zapewnić bezpieczeństwo, pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież i obuwie antypoślizgowe. Dodatkowo, istotne jest stosowanie odpowiednich oznaczeń, informujących o świeżo umytej podłodze – tzw. potykaczy „mokra podłoga”. Oto kilka zaleceń dotyczących rozmieszczenia znaków „uwaga, mokra podłoga”:

  • przy wejściach do obszarów mytych
  • wokół obszarów mytych, ograniczając do nich dostęp
  • przy świeżo umytych schodach i rampach
  • w przypadku dużych obszarów należy ustawić kilka znaków „uwaga, mokra podłoga” wzdłuż tras przejścia

Przy zastosowaniu maszyn myjących, konieczne jest uprzednie przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu, aby uniknąć ewentualnych niebezpiecznych sytuacji.

Potykacz „mokra podłoga” przydatny nie tylko na pozmywanej powierzchni

Stawianie stojaków z napisem „mokra podłoga” to nie tylko kwestia codziennego utrzymania czystości, ale również element bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych lub nietypowych. Podczas zdarzeń nagłych, takich jak wyciek wody spowodowany awarią instalacji, stawianie potykaczy jest formą ostrzeżenia dla osób poruszających się na tym obszarze. Podobnie w okresie zimowym, gdy przechodnie wnoszą śnieg do wnętrza budynku i podłoga staje się śliska, można postawić znak „uwaga mokra podłoga”.

Ostrzegawcze informacje pomagają minimalizować ryzyko potknięć, poślizgnięć czy upadków, zapewniając jednocześnie świadomość o danym zagrożeniu. Działa to również jako forma komunikatu dla przechodzących, że miejsce wymaga szczególnej uwagi i ostrożności. Można zastosować to rozwiązanie na czas przygotowań personelu do uprzątnięcia bałaganu i samych prac porządkowych.

Jak minimalizować ryzyko, przy użyciu substancji żrących i drażniących?

Praca z substancjami żrącymi i drażniącymi w procesach czyszczenia wymaga szczególnej uwagi i przestrzegania ścisłych procedur bezpieczeństwa. Jest jednak konieczna, w celu usunięcia uporczywych zabrudzeń i dezynfekcji powierzchni. Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną, taką jak rękawice chemiczne, gogle ochronne i ubrania zakrywające ciało. Ochrona skóry, oczu i dróg oddechowych zapobiega niechcianemu kontaktowi z substancją. Pracownicy powinni mieć także zapewniony dostęp do kart charakterystyki produktów chemicznych (MSDS/SDS), które zawierają informacje na temat właściwości chemicznych i zaleceń dotyczących postępowania w przypadku nieprzewidzianej reakcji chemicznej.

Po zakończeniu pracy z substancją żrącą, należy dokładnie usunąć jej pozostałości z powierzchni. W przypadku przypadkowego rozlania substancji trzeba natychmiast przystąpić do jej wytarcia. Firmy sprzątające powinny mieć dostęp do profesjonalnych środków do absorpcji i neutralizacji środków żrących. Przykładowo, do zneutralizowania wodorotlenku sodu, który jest składnikiem środków do udrażniania rur, potrzebna będzie dedykowana chemia gospodarcza o kwaśnym pH. Pracownicy firm sprzątających muszą także pamiętać o wentylacji i wietrzeniu pomieszczeń, gdyż opary są drażniące dla dróg oddechowych.

Oznaczenia i etykietowanie środków chemicznych do sprzątania

Środki czyszczące powinny być oznaczone zgodnie z międzynarodowymi standardami etykietowania substancji chemicznych. Powszechne systemy oznaczania obejmują m.in. GHS (Global Harmonized System) czy NFPA (National Fire Protection Association). W związku z tym wszelkie środki czystości powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach i odpowiednio oznaczone. Nie tylko zapobiega to błędnej identyfikacji produktu, ale także przypadkowemu spożyciu przez osoby postronne.

Obowiązki firmy sprzątającej w zakresie przechowywania produktów do sprzątania

Produkty do sprzątania powinny być przechowywane w miejscu dostępnym jedynie dla odpowiednio przeszkolonych pracowników. Pomieszczenia na środki czystości powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. To podstawowa zasada, która ma na celu minimalizację ryzyka wypadków, zatruć czy przypadkowego narażenia na niebezpieczne substancje. Niektóre środki chemiczne powinny być przechowywane w szczególnych warunkach, np. w miejscu suchym i ciemnym. Bardzo ważne, by tego dopilnować.

Firmy sprzątające odpowiedzialne za utrzymanie obiektów, w których na co dzień przebywają dzieci, takich jak przedszkola, domy kultury czy obiekty sportowe, mają szczególny obowiązek dbać o środowisko pracy, które jest bezpieczne i higieniczne dla najmłodszych. W związku z tym, pracownicy tych firm powinni podjąć dodatkowe starania, aby zapewnić najwyższy standard swoich usług i bezpieczeństwa. Po zakończeniu pracy pracownicy powinni szczególnie uważać, aby nie zapomnieć zabrać ze sobą wszystkich użytych środków czystości. Pozostawienie ich w zasięgu dzieci mogłoby prowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Regularne szkolenia, kontrole i utrzymanie sprzętu

Regularne szkolenia pracowników są nieodłącznym elementem dbałości o bezpieczeństwo pracy w firmie sprzątającej. Dzięki nim pracownicy zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z różnych środków czystości, obsługi sprzętu, a także postępowania w sytuacjach awaryjnych. Kontrola stanu technicznego sprzętu i maszyn pozwala natomiast na wczesne wykrywanie ewentualnych usterek, czy zużycia. To z kolei minimalizuje ryzyko wypadków związanych z niesprawnym sprzętem. Takie zintegrowane podejście i dbałość o przestrzeganie przepisów BHP wpisują się w standardy najwyższej jakości świadczonych usług oraz pozytywnie wpływają na reputację firmy w branży.